بلفاروپلاستی پلک فوقانی

سه هفته بعد از برداشتن غبغب

لیفت صورت با نخ

تخلیه بوکال فت

بلفاروپلاستی پلک فوقانی

هشت ماه بعد از تزریق چربی

سه ماه بعد از لیپوماتیک غبغب

برداشتن چربی بوکال

روش های افزایش حجم سینه